บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

ดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างไร?


ดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างไร?

มีคนไปตั้งคำถามในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง ดังนี้....

*-*-*-*

มีคนเคยถามมาว่า "ผู้มีดวงตาเห็นธรรม" หมายความว่าอย่างไร คนนั้นจะเป็นอย่างไรแตกต่างจากปุถุชนอย่างไร? และที่สำคัญมีอะไรเป็นข้อยืนยันต่อคนคนนั้นว่า "มีดวงตาเห็นธรรม"

*-*-*-*

มีคนที่คิดว่า "ตัวเองรู้แล้ว" เข้ามาตอบเป็นจำนวนมาก แต่ก็ "ผิด" ทั้งนั้น  มีคนหนึ่ง เข้ามาตอบว่า....

*-*-*-*

ดวงตาเห็นธรรม ก็หมายว่า ดวงตาเรานี้ละ ปกติดวงตาของคนเราเวลาหลับมันยังมี "ม่านบังจักษุ" อยู่ ไม่เป็นการหลับที่แท้จริง มีการคิดต่อ พระอรหันต์นั้น "ม่านบังจักษุ" นั้นไม่มี 

*-*-*-*

นี่ก็เป็นคำตอบที่ออกทะเลไปกันใหญ่  "มั่วสุดๆ" 

ประเด็นเรื่องดวงตาเห็นธรรมนี้ อยู่ใน "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" พระสูตรแรกที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พระปัจจวัคคีย์ ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม "คนที่สองก็คือพระอัญญาโกญทัญญะ" 

ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคนแรกก็คือ พระพุทธเจ้า  (ดูภาพ) 

ข้อความแรกคือ..........

*-*-*-*

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้ ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

*-*-*-*

ข้อความว่า "ทำดวงตาให้เกิด" นั้น  แสดงว่า "พระพุทธองค์ต้องมีตาใหม่เกิดขึ้น" เพราะ ตาของกายเนื้อของพระองค์มีอยู่แล้ว 

ตานี้มาพร้อมกับ "ญาณ/รู้"  ท่านเรียกว่า "ญาณทัสสนะ" 

ต่อมา เพื่อพระองค์ทรงเทศน์ให้พระปัจจวัคคีย์ฟัง  พระอัญญาโกญทัญญะก็มี "ตาใหม่เกิดขึ้น" เช่นเดียวกับพระองค์ 

มาว่ากันถึง "ตา" ก่อน... ว่าคือตาอะไร 

"ตา" นี้ก็คือ "ตาของกายละเอียด"  ในกรณีก็คือ "ตาของกายธรรมพระอรหัตละเอียด" เพราะ มีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถเห็น "ธรรม" และ "ความเกิดดับ" ของธรรมได้ 

แล้ว "ธรรม" คืออะไร................

คำว่า "ธรรม" นี้มีความหมายกว้างมาก  หมายถึงทุกสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ก็ได้  

แต่ "ธรรม" ใน "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" นี้ หมายถึง "ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย"  ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี้ มีลักษณะคล้ายกับดวงแก้วใส 

ข้อความที่ว่า "ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน" ที่ขยาย "ธรรม" นี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ธรรมเป็นดวงใสจริงๆ ไม่มีฝุ่น ไม่มีรอยเลย 

ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของพระพุทธเจ้า ของพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นดวงใสอย่างนั้นจริง 

แล้วอะไรคือ...

*-*-*-*-*

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเป็นธรรมดา

*-*-*-*-*

คำตอบก็คือ.... ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายของกายมนุษย์, กายทิพย์, กายรูปพรหม, กายอรูปพรหม อันเป็นกายโลกีย์   ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายโลกีย์นั้น 

*-*-*-*-*

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เป็นธรรมดา

*-*-*-*-*

จะเห็นได้ว่า............

คำอธิบายของ #วิชชาธรรมกาย โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำนี้  ชัดเจน สมเหตุสมผล มีหลักฐานทางภาษาศาสตร์รองรับ  

ประการสำคัญก็คือ ผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เห็นไปตามตำรา


-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น