บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

คัมภีร์โรจายัง..........


คัมภีร์โรจายัง..........

"คัมภีร์โรจายัง" ผมได้ยินครั้งแรกจากคำพูดของคุณสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (อาจจะเป็นบันทึกการรายงานประชุมของสภาผู้แทนราษฎร)

แล้วก็พยายามติดตามค้นหาอ่านมาโดยตลอด  ก็มาพบว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำก็พูดถึงคัมภีร์โรจายังนี้เหมือนกัน

คัมภีร์โรจายังนี้ เป็นข้อความสั้นๆ อันเป็นความคิดของพระพุทธเจ้า ดังนี้

*-*-*-*

คมฺภีโร จายํ ทุทฺทโส ทุรานุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนิโย

*-*-*-*

คำแปล ๑............

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ (ดูภาพประกอบ)

คำแปล ๒............

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ เป็นคุณอันลึก เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก เป็นธรรมสงบ ประณีต ไม่หยั่งลงสู่ความตรึก ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้ง

คำแปล ๓............

ธรรมนี้ เป็นสภาพลึก เห็นได้ยาก ตรัสรู้ได้ยาก เป็นธรรมสงบ ประณีต คิดเดาไม่ได้ ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้

ข้อความนี้... ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกจะพบเห็นมากมายหลายแห่ง 

ที่ยกมาในภาพนั้น เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานใหม่ๆ พระองค์ทรงเห็นว่า "ยากแน่ๆ ในการที่จะสอนคน"

ท้าวสหัมบดี จึงต้องลงมา "อาราธนาให้ทรงสอน" โดยชี้แนะว่า "คนที่สามารถบรรลุมรรคผลได้ก็มี" 

เรื่องตอนนี้.. จึงมาเป็นประเพณีในการอาราธนาธรรม เราก็จะท่องคาถานี้....

*-*-*-*

" พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ " 

ท้าวสหัมบดีแห่งโลก ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลี ในดวงตาน้อย มีอยู่ในโลกนี้ ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์ด้วยเถิด

*-*-*-*

ที่ผมติดใจมากๆ ก็คือ คำว่า "อตกฺกาวจโร" ที่มีการแปลเป็น ๓ ข้อความคือ 

*-*-*-*

๑.. ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก 

๒.. ไม่หยั่งลงสู่ความตรึก และ 

๓.. คิดเดาไม่ได้

*-*-*-*

การที่เข้าใจเรื่องนี้  ต้องเข้าใจเรื่อง "ปัญญา" ของมนุษย์เราเสียก่อน 

ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ ขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ปรีชาญาณ (Intellect)/จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ซึ่งต้องใช้เหตุผล/ตรรกะเป็นองค์ประกอบหลัก

ปัญญาญาน (Intuition)/ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เป็นปัญญาที่ "ผุดรู้" ขึ้นมา

ศัพท์ของทั้ง 2 คำดังกล่าวนั้น  นักวิชาการยังใช้กันไม่เป็นในแนวทางเดียวกัน ก็จึงต้องเขียนยาวเพื่อให้เข้าใจตรงกัน

มาวิพากษ์คำว่า "ตกฺกาวจโร" กันก่อน  

"ตกฺกาวจโร" ก็คือ การเรียนรู้ในโรงเรียน การเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้พวกนี้ จะอยู่ในระบบตรรกวิทยา คือ จะต้องมีเหตุ มีผล มีที่มา ที่ไป  

พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ  เป็นความรู้ที่เราถามว่า "ทำไม" ได้  

"ตกฺกาวจโร" ก็จะตรงกับคำว่า "ปรีชาญาณ (Intellect)/จินตามยปัญญา"

คำว่า "อตกฺกาวจโร" จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ณ ช่วงนั้น  เราจะ "รู้" และ "เห็น" ไปพร้อมๆ กัน  คำภาษาบาลีก็คือ "ญาณทัสสนะ" 

การรู้-การเห็น/ญาณทัสสนะนี้ เราจะมาตั้งคำถามว่า "ทำไม" ไม่ได้ ก็เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้และเห็นนั้น เป็น "ความจริงแท้" แล้ว 

"อตกฺกาวจโร" ก็จะตรงกับคำว่า "ปัญญาญาน (Intuition)/ภาวนามยปัญญา"

ขอให้ดูภาพที่ 2 ภาพ องค์ประกอบของใจ


การจะรู้จะเห็นแบบ  "อตกฺกาวจโร" ได้นั้น  เห็น-จำ-คิด-รู้ จะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว  เป็น "เอกัคคตารมณ์" 

ตรงนี้ ต้องขอเน้นว่า......  ปัญญาทั้ง 2 นี้ คือ 

*-*-*-*-*

ปรีชาญาณ (Intellect)/จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ซึ่งต้องใช้เหตุผล/ตรรกะเป็นองค์ประกอบหลัก

ปัญญาญาน (Intuition)/ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เป็นปัญญาที่ "ผุดรู้" ขึ้นมา

*-*-*-*-*

ในการศึกษาศาสนาพุทธ เราต้องใช้ทั้ง 2 ส่วนนี้  

แต่.........................................................

ในระดับปรมัตถธรรม หรือในระดับมรรคผลนิพพานแล้ว "ปรีชาญาณ (Intellect)/จินตามยปัญญา"  ใช้ไม่ได้

จากข้อความของ "คัมภีร์โรจายัง" ที่กล่าวมานี้ เรายังได้ความรู้อีกว่า "ธรรม" นั้น ต้อง "เห็น" ได้  ถึงแม้จะเห็นได้ยากก็ตาม

สายปฏิบัติธรรมใดที่ "ปฏิเสธการเห็น", "ไม่ยอมเห็น"  สายปฏิบัติธรรมนั้น ก็สอนผิด สอนเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎก 

สายปฏิบัติธรรมใดที่สอน "ให้คิด" ตลอดเวลาของการปฏิบัติ  สายปฏิบัติธรรมนั้น ก็สอนแบบเดียวกับการสอนวิชาการในโรงเรียน ไม่เป็น  "อตกฺกาวจโร" 

แล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไร!!!!!!!!!!!


-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น