บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

โควิด - 19 กับ อภิณหปัจจเวกขณ์


โควิด - 19 กับ อภิณหปัจจเวกขณ์

สถานการณ์วิกฤติของโลกจากโควิด-19 ไม่ต้องอธิบายกัน เพราะ ทุกคนคงจะซาบซึ้งกันดีแล้ว 

สำหรับ อภิณหปัจจเวกขณ์ คือ ข้อที่พึงพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ ถ้าใครสวดมนต์เป็นประจำ ก็คงจะได้ยินมาเป็นปกติ 

แต่วันนี้ เรามาพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นไปอีกหน่อย .. 

อภิณหปัจจเวกขณ์นี้ นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต ๗. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่ควรพิจารณาเนืองๆ

*-*-*-*

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ ที่สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิตต้องพิจารณาเนืองๆ ว่า

   ๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

   ๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

   ๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

   ๔. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

   ๕. เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

*-*-*-*

ฐานสูตรนี้ ในพระไตรปิฎกยืนยันว่า ถ้า "รู้" และ "เข้าใจ" เป็นอย่างดีแล้ว จะทำให้เกิดความพยายาม จนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย 

ในส่วนท้ายของพระสูตรมีดังนี้ 

*-*-*-*

  เรานั้นดำรงอยู่อย่างนี้ รู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิกิเลส เห็นเนกขัมมะว่า เป็นธรรมเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็นหนุ่ม สาว และในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นแจ้งนิพพาน  บัดนี้ เราไม่ควรเสพกาม จักประพฤติไม่ถอยหลังมุ่งประพฤติพรหมจรรย์

*-*-*-*

คำว่า "ประพฤติพรหมจรรย์" นั้น  มีเชิงอรรถอธิบายว่า..

*-*-*-*

พรหมจรรย์ ในที่นี้หมายถึงมรรคพรหมจรรย์ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นโลกุตตระ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๗/๓๑)

*-*-*-* 

ผมไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายนั้น  ผมว่า "ประพฤติพรหมจรรย์" นี้ น่าจะหมายถึง "ประพฤติพรหมจรรย์" มงคลข้อ 32 ใน มงคล 38  มากกว่า (ดูภาพ)


ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้  เราจะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปฐานะ 5 ประการในฐานสูตรแน่ๆ ไม่มีใครเล็ดรอดไปได้ 

จึงขอเชิญชวนให้มาประพฤติพรหมจรรย์กัน  เพื่อให้สถานการณ์นั้น 

*-*-*-*

หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย

*-*-*-*

รับรองว่าไม่ยาก ให้ทำตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไป

ผมเองนั้น หลวงพ่อวัดปากน้ำมาบังคับให้ผม "ประพฤติพรหมจรรย์" ทั้ง ๑๐ ข้อ 

ผมก็รับปากมาว่า "ขอประพฤติประมาณร้อยละ 70-75 ก่อน" เพราะ บางข้อเราก็ไม่เข้าใจจริงๆ ทำอะไรได้บ้าง หรือไม่ได้บ้าง

ผมก็ทำมาได้หลายเดือนแล้ว...

-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น