บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

พองยุบเป็นมรรค ๘ อย่างนี้.. ไม่รู้ก็ให้รู้ซะ....


พองยุบเป็นมรรค ๘ อย่างนี้.. ไม่รู้ก็ให้รู้ซะ....

2-3 วันที่ผ่านมา ผมดีใจมากๆ ที่ไปเจอหนังสือ "ความจริงเด็ดขาดในศาสนาพุทธ" 

บอกตรงๆ ผมหาหนังสืออย่างนี้ มานานมากเลย  หนังสือเล่มนี้ บางมากมีเพียง 34 หน้าเท่านั้น 

ที่ผมหาก็คือ.... 

สายพอง-ยุบ เขา พอง-ยุบๆๆๆๆๆๆ จนเข้านิพพานกันอย่างไร? 

พยายามหาอ่านมามากมายหลายเล่มก็ไม่พบ และได้มาพบมาเจอในหนังสือเล่มนี้ 

ในหนังสือเล่มนี้ หน้า 31-32 ได้อธิบายการปฏิบัติธรรม "การกำหนดรู้อาการพอง-ยุบ เป็นมรรค ๘ ไว้ ดูภาพ...

ก่อนอื่นขอให้เปรียบเทียบกับเนื้อหาของมรรค ๕ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ดังนี้

=-=-=-=

มรรค คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งในอริยสัจ 4 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ (อัษฎางคิกมรรค)

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์ 8 หรือ อัษฎางคิกมรรคนี้เป็นทางสายกลาง คือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น

ในจูฬเวทัลลสูตร พระพุทธเจ้าทรงจัดสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เข้าในสีลขันธ์ ทรงจัดสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจัดเข้าในสมาธิขันธ์ และทรงจัดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เข้าในเป็นปัญญาขันธ์

ตามวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้

   [ปัญญาขันธ์] สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4

   [ปัญญาขันธ์] สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน

   [สีลขันธ์] สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ

   [สีลขันธ์] สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม

   [สีลขันธ์] สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ

   [สมาธิขันธ์] สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง) หมายถึง สัมมัปปธาน 4 คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

   [สมาธิขันธ์] สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง) หมายถึง สติปัฏฐาน 4

   [สมาธิขันธ์] สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) หมายถึง ฌาน 4

=-=-=-=

เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายของมรร๕ค ๘ แล้ว  

ความพยายามที่จะอธิบายว่า "พอง-ยุบ" เป็นมรรค ๘ ของหนังสือเล่มนี้ ดูผิดแปลกๆ เพี้ยนๆ เป็นไปไม่ได้

เหมือนสำนวนของฝรั่งที่ว่า  "ตัดตีนให้เข้ากับเกือก"  คือ พยายามยัดให้ได้ว่า การพิจารณา "พอง-ยุบ" เป็นมรรค ๘ ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิง

มาดูของ #วิชาธรรมกาย บ้าง (ดูภาพที่ 2)


วิชาธรรมกายสอนว่า กายของเรามี ๑๘ กาย แต่ละกายจะมีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกาย อยู่ ณ ฐานที่ 7 เหนือระดับสะดือ ๒ นิ้ว 

ในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั้น จะมีดวงอีก ๕ ดวงซ้อนกันอยู่ คือ ดวงศีล, ดวงสมาธิ, ดวงปัญญา, ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญานทัสสนะ

แต่ละดวงนั้น ซ้อนกันเป็นดวงเดียว ไม่ใช่เรียงลงมาอย่างภาพ รวมเป็น ๖ ดวง

ในการเดินวิชาตั้งแต่กายมนุษย์หยาบ จนถึง กายธรรมพระอรหันตละเอียดนั้น ต้องเดินผ่านจุดศูนย์กลางดวงของทุกดวง ซึ่งตรงกัน

นี่แหละคือ ทางสายเดียว, ทางสายเอก, ทางสายกลาง, เอกายนมรรค

ดวงศีล มีดวงสัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ซ้อนอยู่ภายใน

ดวงสมาธิ มีดวงสัมมาวายามะ, สัมมาสติ , สัมมาสมาธิ ซ้อนอยู่ภายใน

ดวงปัญญา มีดวงสัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ  ซ้อนอยู่ภายใน

จากกายมนุษย์เมื่อทำวิชาผ่านดวงธรรม ๖ ดวง ณ ที่ฐานที่ ๗ ก็จะเข้าไปในกายฝัน และก็เดินวิชาผ่านดวงไปจนตลอด ๑๘ กาย

กิเลสที่อยู่ตามกายโลกีย์ต่างๆ ก็หมดไป สังโยชน์ที่อยู่ตามกายธรรมก็หมดไป

ดวงวิมุตติ คือ ดวงหลุดพ้น

ดวงวิมุตติญาณทัสสะ คือ ดวงรู้แจ้งเห็นจริงว่าหลุดพ้น

ตามปกติในการเดินวิชา จะมีวิปัสสนาจารย์ท่องคำบอกวิชาให้ฟัง ขณะที่หูฟังอยู่นั้นคือ "ปริยัติ"

เมื่อใจทำตามไป ใจหยุดนิ่งเข้าไปกลางดวงต่างๆ เป็น "ปฏิบัติ"

เมื่อเห็นกายฝัน กายฝันก็เป็น "ปฏิเวธ" ของกายมนุษย์

จะเห็นได้ว่า... คำอธิบายของวิชาธรรมกาย สอดคล้องกับพระไตรปิฎกทั้งหมด  มีผู้ทำตามได้ 

โดยสรุป.... 

สายพอง-ยุบนั้น ในภาคงานวิชาการนั้น ถึงตอนนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ 

ฟันธงปักธงไปแล้วว่า "ใช้เพียงขณิกสมาธิ แล้วพิจารณาอิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยเท่านั้น จึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอน

การปฏิบัติเพียงเท่านั้น ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น 1 ก็เป็นบุญอันเหลือหลายแล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้ว พวกนี้ชอบโจมตีสายปฏิบิติอื่น

นรก... จึงเป็นภพที่จะรับน้องใหม่คนพวกนี้ 


-------------------------

เขียนโดย ดร. มนัส โกมลฑา Ph.D. (สหวิทยาการ)

www.manaskomoltha.net

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/manas4299/

Line ID : manas4299

Youtube: https://www.youtube.com/user/mommeam4299/

โทรศัพท์ : 083-4616989

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น