บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

หลวงพ่อเลิกสอนธรรมกายพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙). พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙) อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ .

นามเดิมชื่อ “หนูคล้าย”  นามสกุลว่า “นามโสม”  เกิดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย

ท่านเกิดที่บ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บิดาของท่านชื่อ “เหง้า”  มารดาชื่อ “น้อย”

มหาโชดกได้ถึงแก่มรณภาพ ในอิริยาบถนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ขณะไปทำการสอนวิปัสสนากรรมฐานที่บ้านโยมอุปัฏฐาก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. รวมสิริอายุได้ ๗๐ ปี ๒ เดือน ๑๕ วัน

ตอนนี้ อยู่ในนรกภูมิ  ทนทุกข์ทรมารอย่างแสนสาหัส

ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจจะไม่เชื่อ แรกๆ ผมก็งงเหมือนกันว่า มหาโชดกไปลงนรกได้อย่างไร  แต่เมื่อมาอ่านหนังสือ “คำถาม-คำตอบ เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน” แล้ว  ผมไม่สงสัยเลยว่า ทำไมมหาโชดกจึงตกนรก

ประเด็นที่น่าวิเคราะห์และใคร่ครวญก็คือ

1) หนังสือ “คำถาม-คำตอบ เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน” เป็นหนังสือเผยแพร่การปฏิบัติธรรมของมหาโชดก ทำไมจึงต้องมีการโจมตีหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วย

อย่างนี้มันเป็นพระสันดานโจรแน่ๆ  ไม่มีเจ้าสำนักท่านใดที่ทำอย่างนี้  คือ โจมตีการสอนของสำนักอื่น  

ที่ทำกัน อย่างเช่นผมนี้ เป็นสาวกทั้งนั้น  คือ ต่างก็จะประกาศว่า “อาจารย์กูเก่งกว่าอาจารย์มึง” มันถึงต้องเถียงกัน โจมตีกัน

2) ดูเนื้อหาการโจมตี

 ดูสารบัญหนังสือของหลวงพ่อวัดปากน้ำ 3 เล่ม

สารบัญหนังสือคู่มือสมภาร

เริ่มเรื่องวิธีทำสมาธิ
วิธีทำให้เห็นธรรมกาย
ลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๑๐ การทำอายตนะให้เป็นทิพย์ในธรรม
ลำดับที่ ๑๑ ดูดวงบุญ ดวงบาป ดวงไม่บุญไม่บาปให้เห็นตลอดหมดทุกกาย
ลำดับที่ ๑๒ ตรวจดูบารมี ๑๐ ทัศ อุปบารมี ๑๐ ทัศ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทัศ
ลำดับที่ ๑๓ การเข้านิพพานเป็นและนิพพานตาย ตลอดจนสุดหยาบสุดละเอียด
ลำดับที่ ๑๔ ดูกายสิทธิ์ในดวงแก้ว (เป็นปกิณณกะ)
ลำดับที่ ๑๕ ภาคผู้เลี้ยง
นิพพาน

สารบัญหนังสือคู่มือมรรคผลพิสดาร ๑

๑ ตั้งกายสุดหยาบสุดละเอียด
๒ พิสดารกาย
๓ การซ้อนกาย
๔ สับกาย
๕ ซ้อนสับทับทวี
๖ วิธีเข้าฌานสมาบัติ
๗ ธาตุ ๖
๘ ขันธ์ ๕
๙ การเกิดและการดับของกาย
๑๐ พิจารณาพระไตรลักษณ์
๑๑ อายตนะภายใน ๖
๑๒ อายตนะภายนอก ๖
๑๓ ธาตุ ๑๘ 
๑๔ อินทรีย์ ๒๒
๑๕ อริยสัจจ์ ๔
๑๖ เห็น จำ คิด รู้ 
๑๗ กำเนิดธาตุธรรมเดิม
๑๘ วิธีเข้านิพพานในกายมนุษย์ด้วยกายธรรม
๑๙ วิธีเข้านิพพานเป็นด้วยกายมนุษย์
๒๐ วิธีเข้านิพพานตาย
๒๑ วิธีฟังพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาในนิพพาน
๒๒ วิธีพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม
๒๓ วิธีระลึกชาติหนหลังของตนและคนอื่น
๒๔ วิธีทดลองจิตว่า อาสวะจะสิ้นเพียงไหน
๒๕ อาสวะ
๒๖ อนุสัย
๒๗ ที่เกิดของเห็น จำ คิด รู้ และที่เกิดของอนุสัย ทั้ง ๓
๒๘ วิธีถอดอนุสัย
๒๙ วิธีซ้อนกัน
๓๐ ธาตุธรรมเป็น ธาตุธรรมตาย
๓๑ สมบัติ ๓ ประการ คือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ
๓๒ แผนที่มงคลจักรวาล
๓๓ ดูสัณฐานนิพพาน ภพ ๓ โลกันต์ในจักรวาล
๓๔ ภพน้อย ภพใหญ่
๓๕ วิธีทำวิชชาซึ่งจะระเบิดไม่แตก
๓๖ วิธีดูภพน้อย ภพใหญ่ นิพพาน ภพ ๓ โลกันต์ กายทั้ง ๕ กาย จนสุดหยาบ สุดละเอียด
๓๗ วิธีดูภพน้อย ภพใหญ่ นิพพาน ภพ ๓ โลกันต์ กายปฐมวิญญาณหยาบ กายปฐมวิญญาณละเอียด กายธรรมจนสุดหยาบสุดละเอียดของพวกกายสิทธิ์
๓๘ วิธีประกอบกายมนุษย์ให้มีฤทธิ์เดชมากสำหรับทำวิชชา
๓๙ ต่อนิโรธ ต่อตรัสรู้ในนิโรธ ต่อเห็นจำคิดรู้ ต่อแว่น ต่อกล้อง ต่อญาณ ต่อรู้ในนิโรธ ทับทวีไม่มีสิ้นสุด นับอายุธาตุอายุบารมีไม่มีที่สิ้นสุด ทุกสี ทุกสาย ทุกกาย ทุกองค์ ทุกวงศ์
๔๐ นิ่งในกลางรู้ กลั่นแว่น กลั่นกล้อง กลั่นญาณ กลั่นนิโรธ กลั่นตรัสรู้ในนิโรธ เข้าไปในเหตุอากาศ
๔๑ วิธีเอาธาตุล้วนธรรมล้วนทั้งหมด ทั้งภพน้อย ภพใหญ่ ภพลับ ภพเปิดเผย สายขาว สายกลางของมนุษย์ และของกายสิทธิ์ มากลั่นเป็นมนุษย์พิเศษให้มีฤทธิ์เดชมากสำหรับทำวิชชา
๔๒ วิธีเอาไม่มีเหตุ ไม่มีธาตุ ไม่มีธรรม ทั้งหมด ทั้งภพน้อย ภพใหญ่ ภพลับ ภพเปิดเผย ของสายขาว สายกลาง ทั้งของมนุษย์ และกายสิทธิ์ เอามากลั่น เป็นกายมนุษย์พิเศษ ให้มีฤทธิ์เดชมากประกอบทำวิชชา
๔๓ วิธีรู้อะไรชัด เห็นอะไรชัด จำอะไรชัด คิดอะไรชัด ที่แน่นอนแม่นยำ ที่แน่นอนแม่นยำจริงๆ
๔๔ เหตุไรธาตุธรรมเดิมจึงเล็กนิดเดียวเท่านั้น ภพน้อยภพใหญ่ ภพลับ ภพเปิดเผย นิพพาน ภพ ๓ โลกันต์และอะไรสารพัดทุกอย่างของมนุษย์ ของผู้เลี้ยงมนุษย์ทุกสี ทุกสาย ทุกกาย ทุกวงศ์ ทุกองค์ จึงประชุมรวมอยู่ในกำเนิดเดิมเล็กนิดเดียวนั้น
๔๕ วิธีถอยพืชหรือกำเนิดธาตุธรรมเดิม
๔๖ วิธีประกอบวิชชา และทำวิชชาพิสดาร

สารบัญหนังสือคู่มือมรรคผลพิสดาร ๒

สมถภูมิ
ก กสิณ ๑๐
ข อสุภะ ๑๐
ค อนุสติ ๑๐
ง พรหมวิหาร ๔
จ อรูปกรรมฐาน ๔
ฉ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
ช จตุธาตุววัตถาน ๑
วิปัสสนาภูมิ 9
พระบัญญัติ ๖ ประการ
กายธรรม
ขันธ์ ๕
การสะสางธาตุ - ธรรมพิสดาร
ดวง - กาย
กายไปเกิด - กายมาเกิด
การเกิดดวงปฐมมรรค
ธาตุ - ธรรม
ภาคผู้เลี้ยง
ลักษณะธาตุ - ธรรม ๓ อย่าง
ต้นธาตุสายดำ
การสะสางธาตุ - ธรรมพิสดาร (ต่อ)
ทำวิชชาด้วยเครื่องสำเร็จ
กำเนิดเดิมของกาย
ภพสาม
เครื่อง
พระไตรปิฎก
โลกในกาย
กายเถา กายชุด
ทำวิชชาเป็น ไม่ขาดสาย
ต้นธาตุมนุษย์
สิทธิและอำนาจ
เซฟ - มรรค
ธาตุธรรมพิสดาร
ภพพิสดาร
วิธีการสร้างพระของขวัญ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
วิชชาแก้โรค

การโจมตีการสอนของมหาโชดกมีแต่การโกหก สร้างเรื่องไม่จริง และไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ดูจากสารบัญหนังสือสำคัญของหลวงพ่อวัดปากน้ำ จำนวน 3 เล่มนั้น องค์ความรู้ของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็มากกว่ามหาโชดกอย่างเปรียบกันไม่ได้อยู่แล้ว

ถ้าหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นศาสตราจารย์ในทางปฏิบัติธรรม มหาโชดกก็แค่เด็ก ม. ปลายเท่านั้น 

หลวงพ่อวัดปากน้ำพัฒนาวิชาธรรมกายขึ้นมา และสอนไปทั่วประเทศ  มหาโชดกไปเรียนยุบหนอพองหนอที่พม่า แบบภาษาพม่าไม่กระดิกหู แค่ 9 เดือน

ร้องไห้สะอึกสะอื้นขอกลับประเทศแล้ว [ตรงนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบ]

หลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น ถ้าจะเรียนวิชายุบหนอพองหนอ ก็ไม่ต้องมา “ยุบหนอ พองหนอ ฯลฯ” อย่างที่มหาโชดกโกหนในหนังสือ  ถกกันเรื่องวิสุทธิ 7 หรือ วิปัสสนาญาณกันได้เลย

สนใจอ่านบทความได้เลย

00) อ่านตรงนี้ก่อน
01) หลวงพ่อเลิกสอนธรรมกาย
02) แหล่งข้อมูลที่บิดเบือน
03) พระดร. มหาทวนชัย อธิจิตโต
04) ได้ถึงธรรมกาย
05) ใจกับสติอยู่ตรงไหนแน่
06) สูบวิชาจากต้นธาตุ
07) ขอให้จิตสงบเงียบทำไม
08) กายธรรมสอนให้กายดับ
09) เห็นรูปนาม 50 %
10) ธรรมชั้นสูงคือเกิดดับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น