บริจาค

เห็นว่า..บล็อกนี้ดี มีประโยชน์... โปรดสนับสนุนผู้ทำบล็อกได้ที่ พร้อมเพย์ 083-4616989
หรือบัญชี 002-1-70462-8 กสิกรไทย สาขาบางลำภู

วิชาธรรมกาย


หลวงพ่อวัดปากน้ำค้นพบวิชาธรรมกายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2460 ที่วัดโบสถ์ (บน) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำค้นพบ เป็นวิชาเดียวกบที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ เมื่อวันวิสาขบูชา และทรงนำมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน

ตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำเริ่มเผยแพร่วิชาธรรมกายใหม่อีกครั้งหนึ่ง พวกสมองหมา ปัญญาควายทั้งหลายก็เริ่มโต้แย้ง รวมทั้งโจมตีคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาโดยตลอด

ที่ผมกล่าวว่า พวกที่โต้แย้งคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นพวกสมองหมา ปัญญาควายนั้น ไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อย

หลักฐานของผม

พระพุทธองค์ได้ทรงบอกหลักการตรวจสอบองค์ความรู้ของพุทธศาสนิกชนไว้ก่อนแล้ว ส่วนใหญ่เราเรียกว่า มหาประเทศ 4 (ในพระสูตร มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร )

[๑๑๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในบ้านภัณฑคามแล้ว
ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า

มาไปกันเถิดอานนท์ เราจักไปยังบ้านหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม และโภคนคร
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ฯ

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงโภคนครแล้ว

ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย์ ในโภคนครนั้น ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมหาประเทศ ๔ เหล่านี้ พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังต่อไปนี้

[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
อาวุโส ข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้

พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้าน คำกล่าวของภิกษุนั้น ครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี

แล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถ้าสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
ลงในพระสูตรไม่ได้ เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า

นี้มิใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และภิกษุนี้จำมาผิดแล้ว

ดังนั้น พวกเธอพึง ทิ้งคำกล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้

พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และภิกษุนี้จำมาถูกต้องแล้ว

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้ ฯ

[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า สงฆ์พร้อมทั้งพระเถระ พร้อมทั้งปาโมกข์ อยู่ในอาวาสโน้น ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา
.............................................................

[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปอยู่ในอาวาสโน้น เป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้
.................................

[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นเถระอยู่ในอาวาสโน้น เป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระนั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้
........................................

ย่อให้สั้น ลงไปอีก ก็ดังนี้

หากมีภิกษุกล่าวว่า

๑. ข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

๒. ในวัดโน้นมีสงฆ์อยู่ พร้อมด้วยพระเถระ ข้าพเจ้าได้ฟังมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

๓. ในวัดโน้นมีพระเถระอยู่มาก เป็นผู้รู้ผู้ชำนาญ ทรงทรงวินัย นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

๔. ในวัดโน้นมีพระเถระอยู่องค์หนึ่ง เป็นผู้รู้เป็นผู้ชำนาญ ทรงธรรมทรงวินัย ข้าพเจ้าได้ฟังมาเฉพาะหน้า พระเถระรูปนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อได้ฟังมาดังนี้ จงอย่าชื่นชมหรือคัดค้าน แต่จงเรียนข้อความและถ้อยคำเหล่านั้นให้ดี แล้วจงสอบสวนดูในพระสูตรและเทียบเคียงดูในพระวินัย

ถ้าลงและเข้ากันไม่ได้ พึงทราบเถิดว่า นี้มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านจำมาผิดแล้วจงทิ้งเสียเถิด
(สัญเจตนิยวรรค ๒๑/๑๙๕๗

หนังสือทีหลวงพ่อวัดปากน้ำเขียน มี 4 เล่ม ดังนี้ (ไม่รวมกัณฑ์เทศน์)

1) ทางมรรคผล (18 กาย)  http://wayofnivarana.blogspot.com/
2) คู่มือสมภาร  http://originalabbothandbook.blogspot.com/
3) มรรคผลพิสดาร 1  http://makphonphitsadan.blogspot.com/
4) มรรคผลพิสดาร 2  http://makphonphitsadan2.blogspot.com/

ตั้งแต่ศึกษาเอกสารของกลุ่มที่โต้แย้งคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผมยังไม่เคยพบว่า มีใครอ่านหนังสือของหลวงพ่อวัดปากน้ำครบทุกเล่ม

ส่วนใหญ่ไปอ่านหนังสือที่คนอื่นแต่ง

และผมก็ยังไม่เคยพบว่า จะมีใครใช้หลักวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics) อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางภาษา เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจารณ์

ส่วนมีแต่ความเห็นมั่วๆ ไปตามความเชื่อแบบมืดบอดทางปัญญากันทั้งนั้น

ถ้าสนใจว่า วิชาธรรมกายตรงและสอดคล้องกับพระสูตรพระวินัยอย่างไร อ่านได้ตามบล็อกด้านล่างนี้


วิชาธรรมกาย
01-คำเทศน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  http://luangphosotsermon.blogspot.com/
02-บันทึกของหลวงปู่ชั้ว  http://luangpuchauw.blogspot.com/
03-กายธรรมจินตภาพ  http://DhammakayaImagery.blogspot.com
04-งานวิจัยกับวิชาธรรมกาย  http://researchthammakai.blogspot.com
05-วิชาธรรมกาย  http://thammakai.blogspot.com
06-หลวงพ่อวัดปากน้ำกับศิษย์  http://luangphowatpaknam.blogspot.com/
07-ถวายอาหารพระพุทธเจ้า  http://thawaiahan.blogspot.com/
08-ถามตอบวิชาธรรมกาย  http://quesansthammakai.blogspot.com/
09-หลักฐานวิชาธรรมกาย  http://evidencethammakai.blogspot.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น