จักรพรรดิช่วยเผยแพร่วิชาธรรมกายในตอนเช้ามืดของวันนี้ [17 มกราคม 2561] เห็นดวงใส 2 ครั้ง  ครั้งแรกเห็น 3 ดวงใสๆ  ครั้งต่อมาให้เป็นดวงใสใหญ่มาก

ตอนเดินวิชาช่วงกลางคืน [กลางวันสอนที่โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ]  จึงถามหลวงพ่อฯ หลวงพ่อฯ บอกว่า ท่านชื่อ "จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม"

ท่านมีบารมีทุกสิ่งทุกอย่างครบอย่างมากมายมหาศาล  บารมีของผมขาดตกบกพร่องในส่วนใด ท่านก็จะช่วยให้เต็มสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ทำงานใหญ่ต่อไป

เพราะ การที่บารมีเต็ม  ก็จะสามารถรวบรวม "กาย" ต่างๆ เข้ามารวมกันเพื่อทำงานได้

ดังนั้น ปัจจุบันผมมีจักรพรรดิมาช่วยปราบมาร เท่าที่ทราบชื่อก็ดังรายชื่อด้านล่าง ไม่รวมถึงจักรพรรดิที่ไปอยู่ ณ ฐานที่ 7 เลย ในช่วงปราบมารอยู่ เพราะ นับไม่ทัน

- ต้นคู่, ต้นเครื่อง, ต้นอำนาจสิทธิเฉียบขาด, ต้นศักดิ์สิทธิ์ปราบมาร, ต้นทะเลสมบัติ , ต้นปราบศักดา, ต้นปราบมณีจักร, ต้นใหญ่วิชาปราบมาร, ต้นทะเลสำเร็จ , ต้นปราบจอมภพ, จักรแก้ว, หลวงพ่ออุปคุต, ต้นปราบบรมจักร,  ต้นปราบใหญ่ทะเลอาณาจักร, ต้นปราบแก้วกายสิทธิ์,

- ต้นปราบนางแก้วมหาสมบัติ [นางแก้ว], ต้นปราบบรมจักรพรรดิ , ต้นปราบใหญ่ชัยชนะ, ต้นปราบนางแก้วมณีจันทร์[นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่อำนาจสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่เหตุสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่จอมทัพ,  ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องอาวุธ,

- ต้นปราบใหญ่อำนาจปกครอง, ต้นปราบใหญ่สมบัติศักดิ์สิทธิ์, ต้นปราบใหญ่พุทธนิมิตร, ต้นปราบใหญ่ตรัสรู้สำเร็จ, ต้นภาคปราบนิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่เขตอำนาจปกครองสำเร็จ , ต้นปราบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์,

- ต้นปราบกำเนิดภพ, ต้นปราบทิพยจักขุ, ต้นปราบใหญ่ปัญญาวิสุทธิ์, ต้นปราบใหญ่พิชิตมาร, ต้นปราบใหญ่ทะเลเครื่องรบ, ต้นปราบใหญ่ธาตุธรรมชนะ, ต้นปราบใหญ่อุดมบรมทรัพย์,

- ดวงรัตนะ ๗ นิพพานสิ้นเชื้อ, ต้นปราบรบสิ้นเชื้อ, ต้นปราบใหญ่ชนะสิทธิ, ต้นปราบใหญ่ธรรมจักร, ต้นปราบใหญ่ทันใจ, ต้นปราบใหญ่ญาณตรัสรู้, ต้นปราบสมบัติสำเร็จ, ต้นปราบใหญ่ทะเลทรัพย์,  ต้นปราบใหญ่ปิติทรัพย์, หมอชีวกโกมารภัจจ์, ต้นปราบใหญ่ทะเลธาตุธรรมเป็น,

- ต้นปราบใหญ่นางแก้วทิพยโอษฐ์ [นางแก้ว], ต้นปราบสมบัติทันใจ, ต้นปราบเลไลยก์, ต้นปราบมณฑาทิพย์ [นางแก้ว], ต้นปราบทิพย์อัปสร [นางแก้ว], ต้นปราบฉัตรแก้ว [นางแก้ว], ต้นปราบใหญ่รบสำเร็จ, ต้นปราบเหตุธาตุเหตุธรรม, ต้นปราบประทานพร,

- ต้นปราบใหญ่อนันตธรรมและคณะ, ต้นปราบไอศูรย์ , จักรพรรดิกัสสปะ, จักรพรรดิในประคำพระอุปคุตเส้นเก่า/เส้นใหม่, จักรพรรดิต้นสายธาตุสายธรรม, พระปฐมบรมจักรพรรดิต้นธาตุ, จักรพรรดินางแก้วรัตนทรัพย์, จักรทิพย์, จักรพรรดิรัตน์บัลลังก์, จักรพรรดิต้นอุดมบรมจักรพรรดิ

- จักรพรรดิชนะฤทธิ์, จักรพรรดิน้อย, จักรพรรดิต้นภาคปราบมาร, จักรพรรดิปัญญาธรรม, จักรพรรดิสิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิปรมัตถ์, จักรพรรดิทะเลภพ, จักรพรรดิธรรมวินัย, จักรพรรดิโอสถทิพย์, จักรพรรดิอิทธิสำเร็จ, จักรพรรดิเบญจธรรม, จักรพรรดิอมฤต,

- จักรพรรดิกายมนุษย์ต้นตรัสรู้, จักรพรรดิต้นหว้าชมพูทวีป, จักรพรรดิกายมนุษย์อนันตชีพ, จักรพรรดิกายมนุษย์ภาคสำเร็จ, จักรพรรดิกายมนุษย์ธรรมวิสุทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์มัชฌุ, จักรพรรดิกายมนุษย์เวไนย, จักรพรรดิกายมนุษย์ทัสสะ, จักรพรรดิกายมนุษย์ไตรสิทธิ์, จักรพรรดิกายมนุษย์อริยะ, จักรพรรดิกายมนุษย์วิสุทธิคุณ

-จักรพรรดิกายมนุษย์บารมีธรรม

การอบรมวิชาธรรมกายเบื้องต้น-เบื้องสูง ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ รุ่นที่ 2

รายงานผลการอบรมวิชาธรรมกายเบื้องต้น-เบื้องสูง ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 [เพิ่มเติม] ..........

ขอรายงานผลเพิ่มเติม ดังนี้...

จากที่ได้รายงานไปว่า วิชาธรรมกายเบื้องกลาง ที่สอนได้คือ

1- ดูจักรพรรดิในเรือนของท่าน (ดวงแก้ว), ดูดวงธรรมของกายมนุษย์ว่า ขาวใส/เป็นคนดีหรือดำ/เป็นคนเลว

2-การดูดวงบุญของตัวเอง การระลึกชาติของตนเอง

3- ขยายดวงเห็นของกายมนุษย์ให้เท่ากับกายธรรมพระอรหัต

4- เดินฌานดูอริยสัจ 4

ขอเพิ่มเติมอีก 1 รายการคือ การแผ่ส่วนบุญให้กับญาติทั้งหมดทั้งปวง....

วิธีการก็มีดังนี้........

เมื่อเดินวิชา 18 กายอนุโลม-ปฏิโลมจนกายใสดีแล้ว ก็ขอให้กายธรรมพระอรหัตของตนเองไปที่ตีนเขาพระสุเมรุ

กายธรรมพระอรหัตก็จะไป ณ ที่นั่น เพราะ กายธรรมพระอรหัตรู้จักดีอยู่แล้ว

เมื่อไปถึงก็เรียกญาติทั้งหมดทั้งปวง กล่าวคือ ทั้งชาตินี้ และอดีตชาติ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดๆ

ญาติจากสุคติภูมิ จากอบายภูมิก็จะมาทั้งหมด ในกรณีของญาติจากอบายภูมินี้ เนื่องจากผมไปสอนที่นั่นเป็นประจำ จึงขออนุญาตผู้คุมเป็นกรณีพิเศษ

สายวิชาอื่นๆ ไม่สามารถทำได้อย่างนี้

เมื่อมาแล้ว เราก็ต้องใจแผ่ส่วนบุญให้บรรดาญาติทั้งหลาย เมื่อบรรดาญาติทั้งหลายอนุโมทนาบุญได้ ท่านก็จะได้รับผลบุญตามที่สมควรแก่เหตุ

ถ้าถามว่า "แล้วคนที่ไม่ผ่านวิชา 18 กาย สามารถทำได้หรือไม่"

คนที่เข้าอบรมกับเราไม่ว่าจะผ่านวิชา 18 กายหรือไม่ ทำได้ทุกคน เพราะ กายธรรมพระอรหัตของแต่ละคนทำได้ทั้งหมด

ที่แตกต่างกันก็คือ คนที่ผ่านวิชา 18 กายจะเห็นญาติของตัวเอง ส่วนคนที่ไม่ผ่านก็มองไม่เห็น แต่ญาติได้รับส่วนผลด้วยกันทั้งหมด

ถ้าต้องการช่วยญาติที่วายชนม์ไปแล้ว ก็เชิญเข้ามาอบรมกับเรา ณ สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ ของแม่ชีถนอม อาสไวย์

การอบรมครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...ลุงเจษ นวลจันทร์ Line id: jeshda888

ขอบอกบุญไปด้วยเลยว่า...

1- ใครต้องการทำบุญเพื่อให้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะได้บุญมากมหาศาล เนื่องจาก ผู้ที่ผ่านวิชา 18 กายนั้น สามารถเข้าอายตนะนิพพานได้ชั่วคราว

การทำบุญกับท่านเหล่านั้น จึงได้บุญมาก มีส่วนคล้ายกับการทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ

2-สำนักวิปัสสนาถนอมรัตน์ ของแม่ชีถนอม อาสไวย์ สถานที่ของการอบรม ถูกน้ำท่วมหลายครั้ง จึงต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก

ใครต้องการร่วมบุญ-บารมีอันยิ่งนี้

ติดต่อขอบริจาคได้ที่...

คุณไพรัตน์ ชลเสถียร.. Prompt Pay : 0813712929

ณ บัดนี้ มีผู้บริจาคเงินแล้ว จำนวน 3,100 บาท

1- คุณมาลัย เนตรคง 2,100 บาท
2- คุณลือชัย บัวคลี่ 1,000 บาท


Real MLM App… สำหรับคนที่ต้องการรายได้เพิ่ม..

Real MLM เป็นการหารายได้ด้วยการบังคับดูโฆษณาในระบบขายตรง ของบริษัท 3 nd Studio Co.,Ltd. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทุกคน

มีคนมักจะถามว่า “Real MLM” จะจ่ายเงินจริงไหม จะเป็นการโกหกหลอกลวงไหม?

คำตอบก็คือ “ไม่มีเหตุผลในการที่จะหลอกลวง ในการที่จะโกง” และ “ขอยืนยันว่า จะมีการจ่ายเงินจริง

ผมเป็นผู้ที่มีรายได้จากโฆษณาของ Google ในการเขียนบล็อกนี้ มีประสบการณ์ในด้านนี้พอสมควร จึงขอยืนยันดังกล่าว

Real MLM เหมาะสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว เล่นเป็นประจำ ต้องการรายได้เพิ่มเติม และสามารถหาคนมาร่วมเป็นเครือข่ายได้อย่างน้อยๆ 500 คนขึ้นไป 

ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้  มันก็จะไม่คุ้มต่อการลงทุน ลงแรง

การที่ผมมาสนับสนุน Real MLM ก็ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ

1- ผู้ก่อตั้งบริษัท 3 nd. Studio Co.,Ltd. แสดงเจตนารมณ์ว่า “เงินจำนวนหนึ่ง ที่สมาชิกเบิกไม่ได้ ซึ่งน่าจะมากพอสมควร” เขาจะไม่เก็บไว้ และ จะนำเอาไปทำบุญทั้งหมด  เพราะ ไม่ใช่เป็นเงินของเขา

เจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

2- บริษัท 3 nd Studio Co.,Ltd. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทุกคน  อาชีพแบบนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของไม่มากนัก  เราเป็นคนไทยด้วยกันก็ควรจะสนับสนุนเท่าที่จะทำได้

3- เป็นการแชร์ค่าโฆษณาจากระบบโทรศัพท์มือถือกลับมาเป็นของคนไทยบ้าง..  จำนวนเม็ดเงินในวงการโฆษณาจากระบบโทรศัพท์มือถือในแต่ละปี นับกันเป็นพันๆ ล้านบาท

การที่เราสามารถดึงเงินจำนวนนั้น กลับมาเป็นของคนไทยได้บ้าง ก็เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนกัน

วิธีการสมัครของผู้ที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ Android  มีวิธีการ ดังนี้

1- ไปที่ play store พิมพ์ “real mlm” ไปที่ช่องค้นหา แล้วก็ installed แอป “real mlm” ลงเครื่องโทรศัพท์ แล้วก็แตะที่ Open ตามภาพด้านล่าง

 


2- ก็จะมีหน้าจอให้กรอกข้อมูล ขอให้ “กรอกชื่อด้วยภาษาไทย”  สำหรับใส่รหัสสปอนเซอร์  รหัสสปอนเซอร์ของผม ก็คือ GMKQFPFA  ตัวใหญ่ห้ามผิดเด็ดขาด

3- เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีไอคอนของ “real mlm” ที่หน้าจอ เมื่อจะทำงานก็ให้แตะไอคอนนั้น  ก็จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้เมื่อจะดูโฆษณาก็ให้แตะที่ “ADS” โฆษณาก็จะโผล่ออกมาให้ดู  ความยาวประมาณ 20 วินาที  วันนั้นจะดูกี่ครั้งก็ได้  แต่อย่างต่ำต้องเป็น 40 ครั้ง

ในการทำงานของผม ที่บ้านไม่มี wifi ผมก็จะใช้วิธีไปกินข้าวกลางวัน และข้าวเย็นในเมือง แล้วก็กินข้าวไปด้วย ดูโฆษณาไปด้วย

4- ตัวอย่างการทำงานของผม


5- การรับเงินนั้น จะรับผ่านธนาคารตามภาพ  และจะรับได้เมื่อเราส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้ว ตอนนี้ ยังไม่มีใครได้รับเงินจากบริษัทฯ จึงไม่มีตัวอย่างให้ดู


การที่ยังไม่มีใครรับเงินจากบริษัทฯ นั้นก็เพราะ บริษัทฯ เพิ่งเริ่มเปิดการทำงาน

ถ้าสงสัยว่า “บริษัทฯ จะมีความยั่งยืนไหม”  คำตอบก็คือ “มีโอกาสสูงมาก”   

มีข้อในการคิดดังนี้

1- การทำอาชีพนี้ ต้องติดต่อกับ Google ติดต่อกับ Apple  การที่ทั้งสองบริษัทดังกล่าวยอมรับ ก็เป็นหลักฐานที่ดีประการแรก

2- การทำอาชีพนี้ ต้องติดต่อกับธนาคาร  การที่ธนาคารดังกล่าวยอมรับ ก็เป็นหลักฐานที่ดีประการที่สอง

3- ขอให้สังเกตจากโฆษณา  ขนาด “ลาซาด้า” ยังมาซื้อโฆษณาด้วย ก็เป็นหลักฐานที่ดีประการที่สาม

โดยสรุป..............

ผู้ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว, มี wifi ใช้, ต้องการรายได้เพิ่มเติม, และมีเพื่อนฝูงพวกพ้องมากพอสมควร ก็ควรที่จะลองรายได้ด้วย Real MLM นี้ดู

ถ้าเราไม่สามารถดูโฆษณาต่อไป และต้องการเลิก ก็เลิกไป ไม่ได้เสียหายอะไร.. และสามารถเลิกการทำงานได้ตลอดเวลา

เมื่อท่านสมัครไปแล้ว โปรดเข้ากลุ่ม Band ของเราที่นี่   http://band.us/n/a1abr8Udm7F3y

Band เป็นแอฟที่ทำงานเหมือนกับ Line แต่มีสมาชิกในกลุ่มได้ไม่จำกัด  สำหรับไลน์นั้น มีสมาชิกได้เพียง 200 คน
บรรหาร ศิลปอาชาตายแล้วไปไหน.....


คุณบรรหาร ศิลปอาชา (19 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 23 เมษายน พ.ศ. 2559) นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 21 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 11 สมัย และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย

วันที่ 21 เมษายน 2559 คุณบรรหารเกิดภาวะภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบ จนต้องนำส่งโรงพยาบาลศิริราช อาการวิกฤติตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา จนเวลา 04:42 นาฬิกาของวันที่ 23 เมษายน 2559 จึงถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะดังกล่าว

รวมอายุได้ 83 ปี 8 เดือน ถือได้ว่าเป็นคนไทยที่อายุยืนคนหนึ่ง

ผมได้ข่าวว่า คุณบรรหารตายแล้ว ในช่วงที่จะทำพิธีถวายอาหารทะเล ผมจึงขอให้คุณลุงช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่า ตายแล้วไปไหน

คุณลุงตอบว่า "ไปสวรรค์"

ก่อนหน้าที่คุณลุงจะตรวจสอบนั้น พวกผมก็คุยกันไปก่อนแล้วว่า  คุณบรรหารน่าจะไปอบายภูมิ เพราะ เท่าที่ตรวจสอบนักการเมืองมา ปรากฎว่า ตกนรกทุกคน

เมื่อได้ยินคำตอบของลุง ทุกคนก็แปลกใจไปหมด  ต่างก็เดาไปต่างๆ นานา

ผมเองคิดว่า คุณบรรหารท่านเป็นคนนับถือคำพูด พูดคำไหนคำนั้น  ทำบุญก็มากพอสมควร แต่ผมก็สันนิษฐานเลยว่า "คุณบรรหารขึ้นสวรรค์ไม่นาน ก็คงจะต้องไปอบายภูมิ"

โดยปกติของคนที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันนั้น  "บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง" ด้วยกันทุกคน  เมื่อถึงคราวตาย สิ่งไหนมีมากกว่า ก็ไปทางนั้นก่อน

ในช่วงตอนเย็น พวกเราจึงขอให้วิทยากรอีกท่านหนึ่ง ช่วยตรวจสอบว่า "ทำไม คุณบรรหารถึงไปสวรรค์ได้"

คำตอบที่ได้ก็คือ.......

คุณบรรหารในช่วงท้ายของชีวิตนั้น ทำทานมาก ทำมาเป็นประจำ  เมื่อเกิดภาวะภูมิแพ้และหอบหืดกำเริบ คุณบรรหารมีจิตใจที่สงบ ทำใจได้ในระดับหนึ่ง  คุณบรรหารรู้ตัวว่า คราวนี้คงรอดยาก แต่ก็ยังมีจิตใจที่ค่อนข้างสงบ

เมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ความที่นึกถึงบุญได้ ท่านจึงไปเป็นเทวดาที่สวรรค์ชั้น ๑

อย่างไรก็ดี  ด้วยผลกรรมที่ทำมามากพอสมควร ท่านจึงเป็นเทวดาที่ร่างกายไม่สว่างนัก ไม่มีกำลังบุญสนับสนุนเท่าไหร่  พูดง่ายๆ ก็คล้ายๆ คนที่ร่างกายอ่อนแอในโลกนี้

ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนัก  และอีกไม่นาน คุณบรรหารก็ต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิ

เรื่องคุณบรรหารนี้  ถ้าพวกผมช่วย กล่าวคือ ขอให้ลุงช่วยสอนวิชาธรรมกายให้  คุณบรรหารก็จะมีบุญบารมีขึ้นอีกมากมาย และโอกาสที่จะไปอบายภูมิก็คงไม่มี  เมื่อหมดบุญก็เกิดมาเป็นคนเพื่อสร้างบารมีกันอีก

กรรมชั่วที่ทำนั้น ไม่หมดไป แต่จะมาส่งผลในโลก  ซึ่งมันไม่หนักหนาสาหัสนัก  ถ้าสร้างกรรมดีมากๆ กรรมชั่วก็จะลดน้อยลง และไม่ส่งผล

แต่พวกผม ไม่ได้ช่วยคุณบรรหาร เพราะ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย  ไม่มีบุญคุณต่อกันเลย ก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะไปช่วยท่าน

ความโชคดีของคุณบรรหารในเรื่องนี้ก็คือ อาการโรคของคุณบรรหารไม่ส่งผลทางด้านจิตใจ  สมมุติว่า คุณบรรหารได้รับการผ่าตัด ต้องผ่าโน่น ผ่านี่ ร่างกายมีเข็มแทงเต็มไปหมด

คุณบรรหารอาจจะมีความเจ็บปวด มีความกังวล ถ้าเป็นอย่างนั้น  คงจะได้ไปอบายภูมิก่อนแน่ๆ.....

ปอ ทฤษฎีตายแล้ว – อยู่สวรรค์ชั้น ๑


ตามที่สัญญาไว้ว่า “จะบอกว่า ปอ ทฤษฎีตายแล้วไปไหน”  ตอนนี้ พวกเราใช้วิชาธรรมกายตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเอามาเผยแพร่กัน

ณ ปัจจุบันนี้ ปอ ทฤษฎีอยู่สวรรค์ชั้น ๑  การขึ้นสวรรค์ของปอ ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ต้องมีการช่วยกัน ด้วยวิชาธรรมกายดังนี้

การที่คนจะตายนั้น ขั้วหัวต่อกายทิพย์จะต้องหลุดออกจากกายเนื้อ  แล้ว ใจ-จิต-วิญญาณ ก็จะออกจากฐานที่ 7 มาตามฐานที่ 6-5-4-3-2-1 เมื่อใจ-จิต-วิญญาณออกจากฐานที่ 1 คือ ปากช่องจมูกแล้ว ผู้นั้นก็จะเสียชีวิต

เมื่อ ใจ-จิต-วิญญาณ ออกมาถึงฐานที่ 3 กลางศีรษะ คนไข้ก็จะเหลือกตากลับแล้ว  ถ้าตามสังเกตดูจะเห็นได้ชัดเจน  เมื่อเห็นคนป่วยหรือคนแก่ที่ใกล้ตายมีอาการเหลือกตากลับแบบนี้ รับรองตายทุกคน 

อาการเหลือกตากลับแบบนี้ ดูได้จากเด็กทารกกำลังหลับสนิท กับพวกที่ฝึกวิชาธรรมกายที่กำลังเห็นดวงธรรม กายธรรม ตาจะเหลือกกลับแบบนี้ทุกคน

สำหรับ ปอ ทฤษฎีนั้น  เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล วิทยากรของพวกเรา ใช้วิชาธรรมกายตรวจดู พบว่า ขั้วหัวต่อกายทิพย์นั้น ขยับเลื่อนออกมาแล้ว  จึงรู้ว่า “อายุไขของปอ ทฤษฏี” หมดแน่ๆ 

วันที่หมอถอดเครื่องช่วยทั้งหลายออกจากร่างกายของ ปอ ทฤษฎีนั้น  (ช่วงตอนนี้ วิทยากรของเราไปสัมภาษณ์ปอ ทฤษฎีเอง ตอนที่อยู่สวรรค์ชั้น ๑ แล้ว)

ใจ-จิต-วิญญาณ ของปอ ทฤษฎีออกมาก่อนแล้ว  คือ ในทางวิชาธรรมกาย ปอ ทฤษฎีเสียชีวิตแล้ว ณ ช่วงนั้นแล้ว

เมื่อใจ-จิต-วิญญาณ ของปอ ทฤษฎีออกมาก่อนแล้ว ร่างกายจึงไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆ เครื่องมืออะไร ก็ช่วยไม่ได้

เมื่อหมอถอดเครื่องมือทั้งหมด  ปอ ทฤษฎีก็เสียชีวิตในทางวิทยาศาสตร์

เมื่อปอ ทฤษฎีตายแล้ว  ความที่เป็นดารา ถึงแม้จะสร้างคุณงามความดีเป็นจำนวนมาก แต่บุญเหล่านั้น ไม่สามารถจะทำให้ ปอ ทฤษฎีขึ้นสวรรค์ได้ 

ดวงวิญญาณ-ใจ-จิต ของปอ ทฤษฎี จึงวนเวียนอยู่กับญาติ กับงานศพของตัวเอง ยังไม่ไปไหน ในกรณีนี้ ถ้าเผาศพไปแล้ว  ปอ ทฤษฎีคงจะต้องไปอบายภูมิ

อาชีพดารานั้น ในทางโลกดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพสุจริต ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญญาอะไรในทางบุญ หรือบาป แต่ในความเป็นจริงแล้ว  อาชีพดาราเป็นอาชีพที่ก่อให้คนเกิดกิเลส

บทบาทการแสดงของดารา ไม่ได้ทำให้ใจของคนสงบ แต่จะเกิดกิเลส เพ้อฝันคิดคำนึงตามไป

การทำบุญในทางสังคมของปอ ทฤษฎี ไม่ได้สร้างบุญ-บารมีนักในทางศาสนาพุทธ  บุญ-บารมีจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้ปอ ทฤษฎี ขึ้นสวรรค์ได้

ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559  ผมไปในพิธีถวายอาหารทะเล ที่ร้านนภา จังหวัดจันทบุรีกับคุณลุงการุณย์ บุญมานุช

ผมจึงเอารูปของปอ ทฤษฎีให้คุณลุงการุณย์ดู แล้วบอกว่า “ลุงช่วยดูคนนี้ให้หน่อย เขาเป็นดารา เพิ่งตายไป

คุณลุงการุณย์ถามว่า “เขาชื่ออะไร”  ผมก็ตอบว่า “ทฤษฎี สหวงษ์

การที่ต้องถามชื่อพร้อมกับดูรูปภาพนั้น เพราะ เราต้องทำวิชาธรรมกาย แล้วเอากายธรรมพระอรหัตละเอียดไปที่ตีนเขาพระสุเมรุ แล้วก็เรียกชื่อคนตายมา

คนตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เขาก็จะรู้ ก็จะมาพบ 

ที่ต้องดูภาพด้วย เพราะ จะได้รู้จักว่าเป็นใคร ถ้าไม่มีภาพ เดี๋ยวมารมันอาจจะมาแทน เมื่อเราให้บุญ-บารมีมารมันก็จะได้ไปแทน

เมื่อคุณลุงเห็นปอแล้ว ก็บอกพวกเราว่า “ไม่เป็นสุข เพราะไม่เป็นวิชา”  คือ ยังไม่ได้ไปสุคติภูมิ  แล้วลุงก็บอกว่า “ช่วยเลยนะ

ในคนแต่ละคนนั้น จะมีดวงบุญ ดวงบาป ดวงไม่บุญไม่บาปอยู่ทุกคน เมื่อเห็นดวงบุญก็รู้แล้วว่า เขามีบุญบารมีขนาดไหน  ไม่ต้องถามคนตายแล้วก็ได้

โดยปกติ การเอาภาพไปให้คุณลุงดูนั้น  ผมจะต้องบอกให้ลุงช่วยเขาหน่อย แต่คราวนี้ ลุงช่วยเองเลย 

การช่วยของลุงก็คือ สอนวิชาธรรมกายให้เขา คือ ทำให้เขาเป็นวิชาขึ้นมา เมื่อสอนเห็นดวงธรรมปุ๊บ เขาก็จะขึ้นสวรรค์ทันที โดยส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่สวรรค์ชั้น ๑

การสอนคนตายง่ายกว่าสอนคนเป็น  คือ สอนไปเขาจะทำตามคำบอกวิชาทันที  ในกรณีของคนเป็นนั้น  บางทีหูได้ยินคำบอกวิชา แต่ใจไปคิดเรื่องอื่น

.....................................

ผมติดตามข่าวขอคุณปอ ทฤษฎีมาพอสมควร เพราะเหตุการณ์คล้ายๆ กับน้องชายของผมที่เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา

ที่แตกต่างกันก็คือ คุณปอเป็นไข้เลือดออก แต่ต้องชายผมติดเชื้อไวรัสจากสัตว์ปีก

ที่ต้องออกมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก็เพื่อ “รำคาญ” ไอ้-อีพวกหมอดู หมอเดาที่ออกมาโหนกระแสของข่าวนี้

ถ้ามันช่วยได้จริง  ผมก็จะยินดีด้วย แต่ที่ออกมาเป็นข่าวนี้ มันมั่วทั้งนั้น

1. ริว จิตสัมผัส

"ถึงแฟนคลับคุณปอ ใครที่ตั้งใจส่งแรงใจ สวดมนต์ให้คุณปอหายไวๆๆๆ ผมขออนุญาตแนะนำ ให้ทุกคนทำเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือหรือวัดที่ท่านสะดวก ให้ไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง ในชื่อคุณปอ

เวลาเติมให้กล่าวดังนี้ (ข้าพเจ้า แจ้งชื่อตัวเอง ขอเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมแสงสว่างนำทาง ให้แก่นายปอ-ทฤษฎี ซึ่งป่วยอยู่ในขณะนี้ ได้กลับมาหายดีโดยเร็ววัน ขอคุณพระที่นี่โปรดเมตตานำทาง นายปอทฤษฎี ด้วยเทอญ) ปาฎิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยใจของคนครับ ขอให้คุณปอหายไวๆๆๆ"

ผมอยากจะถามริว จิตสัมผัสเหลือเกินว่า การไปจุดตะเกียง หรือเติมน้ำมันตะเกียงมันจะช่วยคุณปอได้อย่างไร

อย่างนั้น ไปเผาบ้านริว จิตสัมผัสเสียเลย จะไม่ดีกว่าหรือ

2. อ. แบงค์ สเกตช์กรรม หมอสื่อวิญญาณที่คร่ำวอดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาหลายปี ก็ได้ออกมาแนะแนวทางให้คนเป็นพ่อแม่ หรือญาติสายเลือดเดียวกันช่วยเสริมด้วยบุญ ภาวนาจิตอธิษฐาน และขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแทนพระเอกหนุ่ม เพราะเห็นเจ้ากรรมนายเวรยืนมองอยู่ไม่ห่าง ก่อนจะอ้างยมบาลบอกว่า ยังให้โอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม เพราะอายุขัยยังไม่หมด

ไอ้นี่ก็บ้าไปอีกแบบ เจ้ากรรมนายเวรมายืนมองอยู่ แล้วยมบาลยังไม่เอาไป  ในเมื่อยมบาลมาแล้ว ทำไมมีลากคอเจ้ากรรมนายเวรไปลงนรก  มาปล่อยให้เกะกะในโลกมนุษย์ทำไม

3. หมอลักษณ์ฟันธง  รู้ดวงแต่ไม่อาจพูดอะไรได้ พร้อมกับขอให้ทุกๆ คนส่งกำลังอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์บังเกิดกับพระเอกหนุ่มในเร็ววัน

ถึงตอนนี้ มึงก็ไม่ควรพูดออกมา  ถ้ารู้จริงๆ ทำไมไม่เสือกพูดเสียตั้งแต่ก่อนเขาป่วย

4. หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ขอน้อมนำบุญที่ทำมาทั้งหมดให้พระเอกหนุ่มหายจากอาการป่วยที่กำลังเป็นอยู่ พร้อมแนะนำวิธีการต่ออายุด้วยการบวช เพราะเชื่อว่าการบวชเหมือนเป็นการเกิดใหม่

เคยแนะนำเคสแบบนี้ได้ผลมาหลายคนแล้ว ให้หมอหรือใครก็ได้ไปพูดข้างๆ ตัวเขา เพราะตอนนี้จิตเขาเหมือนออกจากร่างครับ เหมือนอุโมงค์ และเห็นแสงสว่างอยู่ปลายทางครับ

ให้พูดกับเขาว่าจะบวชให้ พูดให้เจ้ากรรมเขาได้ยินครับ

ไอ้นี่ หนักหนาสาหัสกว่าคนอื่น  คือ เอาความเชื่อที่คนไทยเชื่ออยู่แล้ว มาผสมกับความคิดของมันเอง  เรื่องก็เลยดูสมเหตุสมผล 

การบวชนั้น ได้บุญแน่ แต่มันไม่ช่วยให้รอดตายได้ในทุกกรณี  มันไม่ได้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน  แล้วในความเป็นจริงก็คือ  เขาต้องบวชเอง ไม่ใช่คนอื่นบวชให้

ที่ฉิบหายวายป่วงก็คือ แนะนำให้หมอไปกระซิบกับคนไข้  หมอเขาไม่ทำแน่ๆ เขาเป็นแพทย์ ไม่ใช่หมอดู หมอเดาอย่างมันเมื่อไหร่

5. สาวใหญ่ชาวภูเก็ต เจ้าของร้านซักรีด-ตัดเย็บเสื้อผ้าวัย 40 ปี ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เห็นพระเอกหนุ่มมาขอความช่วยเหลือ และขอน้ำดื่มขณะกำลังละหมาด หลังจากขอพรขอดุอาร์จากอัลเลาะห์ถึงแนวทางการช่วยเหลือปอ

จึงพบวิธีการในการรักษา และยื้อชีวิตพระเอกหนุ่ม นั่นก็คือ "การฆ่าชีวิตเพื่อต่อชีวิต" ซึ่งวิธีนี้จะต้องใช้แพะจำนวนเท่าอายุพระเอกหนุ่ม และต้องเป็นแพะที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป

ในจำนวนนั้นนำมาเชือดทำบุญ 7 ตัว ส่วนที่เหลือนำไปปล่อยในสุสาน และนำดิน หิน ทราย ปูนไปก่อสร้างมัสยิด

อันนี้ ฉิบหายวายป่วงใหญ่เลย  ข้ามศาสนามาเสียด้วย..  ไร้สาระสุดๆ  คนพุทธเข้ามีแต่ปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อทำให้เคราะห์หายไป หรือลดลงไป  นี่แนะนำให้ฆ่าสัตว์

ในทางวิชาธรรมกายมีคำอธิบายไว้ ดังนี้

หัวข้อธรรมะทุกหัวข้อ ในส่วนละเอียดแล้วจะมีลักษณะเป็นดวงให้เราศึกษาได้  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็มีดวงอยู่ 

การป่วยอย่างนี้  ดวงเจ็บของคุณปอจะให้ผลเต็มที่ ดวงป่วยจะเป็นดวงที่เทาๆ ออกไปทางดำ ถ้าดวงตาย ซึ่งเป็นดวงดำ ให้ผลเต็มที่ก็ไม่มีทางรอดแน่ๆ

สำหรับการจะตายหรือไม่นั้น  ตัวชี้วัดตัวสุดท้ายก็คือ หัวข้อต่อกันระหว่างกายทิพย์กับกายมนุษย์  ถ้าหัวข้อต่อกายนี้ หลุดออกจากกัน  ตายแน่นอน

เมื่อหัวข้อต่อหลุดแล้ว  ใจ-จิต-วิญญาณก็จะออกจากฐานที่ 7-6-5-4-3-2-1  เมื่อออกจากฐานที่ 1 ไปแล้ว คนๆ นั้นก็จะขาดใจตายทันที

ตอนที่ถึงฐานที่ 3  คนไข้ก็จะตาเหลือกกลับแล้ว

กรณีการป่วยของคุณปอ ทฤษฎีนี้ วิชาธรรมกายสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และเป็นจริง  แต่การที่จะช่วยได้หรือไม่นั้น  เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าถึงที่ตายแล้ว  ใครก็ช่วยไม่ได้ เพราะ อายุมันสิ้นสุดจริงๆ  แต่ถ้ายังมีบุญบารมีอยู่บ้าง ก็สามารถช่วยได้

.....................................................
ที่มาของบทความ
http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000128212